Poučení o zpracování osobních údajů pro uživatele webu Czech with Pictures  (dále jen „Poučení“)

Web Czech with Pictures zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s užíváním webu Czech with Pictures poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Mgr. Šárka Cimburková, se sídlem Kroftova 6, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČO: 60359081 (také „Czech with Pictures“), e-mail: sarkacimburkova@gmail.com, webová stránka: https://www.czechwithPictures.cz/.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Czech with Pictures zpracovává osobní údaje poskytnuté jí uživatelem webu prostřednictvím formuláře:

  • Nezávazně se poptejte (na stránkách vypsaných kurzů)
  • nebo jinou elektronickou cestou.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • jméno
  • příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo.

Czech with Pictures nezpracovává žádné osobní citlivé údaje, zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení).

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění komunikace s klienty, zejména pak podání nezávazné poptávky kurzů českého jazyka a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Czech with Pictures udělil návštěvník.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od návštěvníků prostřednictvím formuláře, kde souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a návštěvník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslání požadavku na výše zmíněnou e-mailovou adresu.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Czech with Pictures, může Czech with Pictures zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Czech with Pictures, a to v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Czech with Pictures takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Czech with Pictures je uveden níže:

  • Milan Lund, se sídlem Stará 98/18, 602 00, Brno, IČO: 03639720

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu 10 let nebo pokud sám návštěvník webu nezadá požadavek ke zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu sarkacimburkova@gmail.com.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje Czech with Pictures zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Czech with Pictures se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Czech with Pictures povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Czech with Pictures potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Czech with Pictures o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Czech with Pictures.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Czech with Pictures námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Czech with Pictures nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Czech with Pictures.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Czech with Pictures a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na sarkacimburkova@gmail.com, rádi odpovíme.

Kde se budeme potkávat

Ráda Vás uvítám ve svém novém studiu Czech with Pictures na adrese Kroftova 6, Brno – Žabovřesky, 616 00.

Po společné domluvě se můžeme potkávat i na jiném místě.

Mé studio

Co o mně říkají mí studenti

Sarka's style and personality made us feel comfortable and relaxed and she expertly adjusted the pace of the lessons, to suit our individual capabilities. Her pre-prepared documentation and study notes, for each student, were excellent and really helped with the "Homework" practice for each of us.
Mark Meyrick, Group Operations Director at Elektron Technology plc
The lessons themselves were incredible. We met twice weekly for an hour each session, and I believe that with Šárka's help we were able to gain a great understanding of the language very quickly. After only 2-3 months of lessons I was able to speak confidently with locals at work, restaurants, and shops!
Joseph Micheels, Project Manager at IMI Precision Engineering - Brno CZ
Switch to English